Aigua
Aqüífers protegits
Punts de control de qualitat d'aigües subterrànies
Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
Xarxes manuals de control de qualitat d'aigües superficials
Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries
Conques hidrogràfiques 1:50000

Atmosfera
Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - PST
Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - NOX
Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - CO
Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - SO2
Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - PST
Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - NOX
Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - CO
Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa (desembre 2007)
Campanya de control acústic de carreteres 2006
Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - SO2

Focus emissors al medi
Activitats extractives abandonades (AEA)
Activitats extractives
Emissions de CO2 2009 (tones/any) a Catalunya
Activitats extractives en domini públic hidràulic
Punts d'abocament de les estacions depuradores d'aigües residuals

Infraestructures
Àrees recreatives als espais naturals de protecció especial
Gestors de dejeccions ramaderes
Gestors de residus municipals
Gestors de residus de la construcció
Gestors de residus industrials
Estacions depuradores d'aigües residuals
Equipaments d'educació ambiental
Centres del Departament de Medi Ambient i Habitatge

Pesca marítima i protecció del litoral
Batimetria (UTM-31N) / Batimetria (Mercator)
Emissaris submarins (Mercator)
Elements i zones prohibides a la navegació (UTM-31N) / Elements i zones prohibides a la navegació (Mercator)
Esculls artificials (UTM-31N) / Esculls artificials (Mercator)
Herbassars. Grau de fiabilitat dels herbassars (UTM-31N)
Herbassars o praderies de fanerògames marines (UTM-31N)
Herbassars. Zones d'envolvents (UTM-31N)
Instal·lacions d'aqüicultura (UTM-31N) / Instal·lacions d'aqüicultura (Mercator)
Línia de delimitació de les aigües jurisdiccionals (UTM-31N)
Línea de la costa (UTM-31N)
Mapa bionòmic de les Illes Medes (UTM-31N) / Mapa bionòmic de les Illes Medes (Mercator)
Ports comercials de Catalunya (UTM-31N) / Ports comercials de Catalunya (Mercator)
Seguiment de la qualitat de les aigues marines (UTM-31N) / Seguiment de la qualitat de les aigues marines (Mercator)
Zones de producció marisquera (UTM-31N) / Zones de producció marisquera (Mercator)

Territori
Patrimoni geològic. Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya
Arbres monumentals
Zones humides
Àrees d'Interès Faunístic i Florístic
Base geològica
Municipis amb camins ramaders
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 1987 a 2017 multibanda
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 2017 - 30m
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 2017 - 10m
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 2012
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 2007
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 2002
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 1997
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 1992
Usos i cobertes del sòl de Catalunya 1987
Oferta pública de fustes i llenyes
Col·lisions amb ungulats a les Carreteres de Catalunya
Agrupacions de defensa forestal
Mapa de Cultius i Aprofitaments (Ministerio de Agricultura)
Incendis
Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals
Municipis amb alt risc d'incendi
Mapa de perill bàsic d'incendi forestal
Combustibilitat
Inflamabilitat (v3)
Forests públiques
Àrees de gestió cinegètica
Espais naturals de protecció especial
Camins ramaders
Pla d'espais d'interès natural
Zones lliures sense mort
Zona de pesca controlada
Zones de salmònids (baixa i alta muntanya) i ciprínids
Xarxa de rius potencialment pescables
Reserva genètica de truites
Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució
Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades
Zones d'actuació urgent
Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA)
Pla de Parcs eòlics de Catalunya
Pla de recuperació del trencalòs

Cartografia dels hàbitats
Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 1 (2008-12) (base completa de Catalunya)
Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) (base completa de Catalunya)
Hàbitats CHC50: Accés per full 1:50.000
Hàbitats d'interès comunitari CHIC50: Accés per full 1:50.000

Atles Climàtic Digital
Temperatura mitjana de les màximes
Temperatura mitjana
Temperatura mitjana de les mínimes
Amplituds tèrmiques
Radiació solar real

Atles Climàtic
Temperatura mitjana mensual de gener (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de febrer (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de març (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual d'abril (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de maig (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de juny (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de juliol (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual d'agost (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de setembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual d'octubre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de novembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Temperatura mitjana mensual de desembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Tipus clima
Temperatura mitjana anual
Prepcipitació mitjana mensual de gener (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de febrer (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de març (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual d'abril (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de maig (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de juny (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de juliol (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual d'agost (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de setembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual d'octubre< (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de novembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Prepcipitació mitjana mensual de desembre (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Règim pluviomètric estacional
Precipitació mitjana anual
Irradiació global diària, mitjana anual
Dèficit hídric anual (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques
Concentració estival de l'eficàcia tèrmica

Mapa de cobertes del sòl
Vectors per fulls de la 4a edició MCSC 2009 (polígons)
Ràsters per fulls de la 4a edició MCSC 2009 (imatges)
Vectors per fulls de la 3a edició MCSC 2005-2007 (polígons)
Ràsters per fulls de la 3a edició MCSC 2005-2007 (imatges)
La 3a edició del MCSC per límits administratius 2005-2007 (polígons)
La 3a edició del MCSC per límits administratius 2005-2007 (imatges)

Cartografia de referència
Base topogràfica 1:5 000
Base topogràfica 1:25 000
Xarxa principal de carreteres (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Superficie urbanitzada (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Xarxa hidrogràfica (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Xarxa secundària de carreteres (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Xarxa de ferrocarrils (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Divisió administrativa municipal (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Divisió administrativa comarcal (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Corbes de nivell (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Zonificació per intervals d'altitud (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)
Capitals de comarca (fitxer en els servidors locals del MiraMon; còpia no oficial)

Fonts dels mapes
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Cartografia de referència
Atles Climàtic Digital de Catalunya (UAB)
Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (CREAF)

Informació important sobre aquestes dades ----------------------------------------------

Informació important sobre aquestes dades
Aquesta pàgina és un recopilatori dinàmic d'enllaços a mapes publicats a Internet per diferents òrgans de la Generalitat de Catalunya, Universitats i Centres de Recerca. Els enllaços són directes i, doncs, recuperen de forma permanentment actualitzada la informació original. Tanmateix, les adreces d'on s'ha obtingut els enllaços són al peu de la pàgina ja que poden contenir informació o materials addicionals d'interès.

Si voleu que afegim recursos addicionals que heu trobat o que produeix la vostra institució, escriviu-nos!!.

----------------------------------------------
----------------------------------------------